ท่านอยู่หน้า About Us
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

ความเป็นมา

"ในภาวะปัจจุบัน ได้มีการนำเชื้อเพลิงมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงว่าวันหนึ่งพลังงานเหล่านั้นจะหมดสิ้นไป ซึ่งยากที่จะหาพลังงานทดแทนได้"

 

จากแนวความคิดข้างต้น กอปรกับ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีแผนที่จะลดต้นทุนด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ คุณรุ่งศักดิ์  วิเศษศักดิ์ชัย พนักงาน ปท.4 ขอนแก่น ซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนชอบประดิษฐ์คิดค้นและมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นทุนเดิม จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมา ให้ชื่อว่า "DIESEL ECONOMIZER" โดยนำหลักการ Heat Exchanger มาใช้ปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงก่อนการใช้งาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก่อมลพิษทางอากาศต่ำสุด  และไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเครื่องยนต์ ได้รับรางวัลผลงานเสนอแนะดีเด่น ประจำไตรมาส ของฝ่ายระบบท่อส่งก๊าซ  เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์ดีเซล เมื่อนำไปใช้งานจริงกับรถยนต์ของหน่วยงานแล้วพบว่า  สามารถช่วยลดอัตราการใช้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยม

 

ปี พ.. 2544 คุณรุ่งศักดิ์  วิเศษศักดิ์ชัย  ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นยอดเยี่ยม จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรม และได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ไทย จากสมาคมการประดิษฐ์ไทย

 

ปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(NEC) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการจัดฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ และจัดให้มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจหลังจบการอบรม

 

โปรอาร์ กรุ๊ป (PRO-R GROUP) โดย คุณรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ชัย เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินส่งเสริมงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของคนไทย ให้เกิดการกระจายสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสู่สาธารณะชน และได้ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เรื่อยมา 

  
  
 
วิสัยทัศน์

องค์กรจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องและชอบธรรม เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัย การผลิต และการจัดจำหน่าย สินค้านวัตกรรมประสิทธิภาพสูง(High Performance Products & Research) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ทัดเทียมสากล

พันธกิจ

องค์กรจะปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ดังนี้

1. มุ่งมั่น วิจัยและพัฒนาสินค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

2. ทุ่มเท ผลิตสินค้าภายใต้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

3. ยึดมั่น การจัดจำหน่ายสินค้าโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคเป็นหลัก