webb_001.gifweb33b_03.gifwebb_01.gifwebb_02.gifwebb_03.gifwebb_04.gifwebb_05.gifwebb_006.gif                                                     webb_07.gifwebb_08.gifwebb_09.gif
+ รู้จักโปรอาร์
  - ข้อมูลองค์กร
  - ประวัติผู้บริหาร/วิจัย
  - ISO9001:2000
 

รู้จักโปรอาร์

369.jpg

สำนักงานใหญ่ 

สำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 081 - 9548699
E-Mail : , www.prortech.com


6987.jpg

วิสัยทัศน์

องค์กรจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง
และชอบธรรมเพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัย การผลิตการ จัดจำหน่าย
สินค้านวัตกรรมและการให้การบริการอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง
( High Performance Product & Services )

พันธกิจ
องค์กรจะปฏิบัติตามหลัก 3 ประการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ดังนี้ 
.........1. มุ่งมั่น วิจัยและพัฒนาสินค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
.........2. ทุ่มเท ผลิตสินค้าภายใต้ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 
.........3. ยึดมั่น การจัดจำหน่ายสินค้า โดยพิจารณาถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค


ความเป็นมา

ในภาวะปัจจุบัน ได้มีการนำเชื้อเพลิงมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงว่า วันหนึ่งพลังงานเหล่านั้นจะหมดสิ้นไป ซึ่งยากที่จะหาพลังงานทดแทนได้...   
      
.........จากแนวความคิดข้างต้น กอปรกับกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีแผนที่จะลดต้นทุนด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในยานพาหนะ คุณรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ พนักงาน ปท.4 ขอนแก่น ซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนชอบประดิษฐ์คิดค้น และมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นทุนเดิมจึงได้ประดิษฐ์คิดค้น อุปกรณ์เพื่อช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาให้ชื่อว่า "อุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำมันดีเซล (Diesel Economizer:DE)" โดยนำหลักการ Heat Exchanger มาทำให้เกิดกระบวนการ Thermal Cracking ตามหลัก Petrochemical Engineering มาใช้ปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงก่อนการใช้งาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ก่อมลพิษทางอากาศต่ำสุด และไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเครื่องยนต์ ได้รับรางวัลผลงานเสนอแนะดีเด่น ประจำไตรมาส ของฝ่ายระบบส่งก๊าซ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์ดีเซล เมื่อนำไปใช้งานจริงกับรถยนต์ของหน่วยงาน พบว่าสามารถช่วยลดอัตราการใช้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยม 
    
.........ปี พ.ศ. 2544 คุณรุ่งศักดิ์ ได้นำผลิตภัณฑ์ส่งเข้าเสนอแก่ สภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นยอดเยี่ยม จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรม และได้รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์ไทย จากสมาคมการประดิษฐ์ไทย   
      
.........วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)" กับกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการจัดฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2545 และจัดให้มีโครงการบ่มเพาะธุรกิจหลังจบการอบรม     
  
.........โปรอาร์ กรุ๊ป (PRO R GROUP) โดยคุณรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินส่งเสริมงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของคนไทย ให้เกิดการกระจายสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสู่สาธารณะชน   
      
.........พฤศจิกายน 2547 คุณรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ ได้ก่อตั้ง บริษัทโปรอาร์ เทค จำกัด ขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขึ้นของโปรอาร์ และเพิ่มขีดศักยภาพในการทำงานที่หลากหลายขึ้น บนพื้นฐานของการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันสืบเนื่องจากการวิจัย โดยพันธกิจหลักของ โปรอาร์ เทค คือ

.........1. การวิจัยและผลิตผลงานนวัตกรรม เช่น อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันดีเซล-เบนซิน เพื่อส่งมอบให้ทางโปรอาร์ กรุ๊ป เป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาดและประชาสัมพันธ์
.........2. การบริการโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Services) เช่น งานซ่อมบำรุง งานวางระบบ งานขยายกำลังการผลิต งานติดตั้ง-เปลี่ยน-รื้อถอนอุปกรณ์โรงงาน งานกำจัดกากของเสีย สำหรับโรงงานอุตสากรรม
.........3. การเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. และ วัสดุอุปกรณ์โรงงาน เช่น โลหะ ท่อ ประเก็น วาล์ว ปั๊ม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ 
     
.........กรกฎาคม 2548 โปรอาร์ เทค ประสบความสำเร็จในการวิจัยผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมันเบนซิน (Ionization Catalytic Combustion : ICC) ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้สัมนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมสาธิตการติดตั้งสำหรับผู้สนใจและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 


โปรอาร์ มุ่งมั่น ทุ่มเท ยึดมั่น สู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
(High Performance Products & Services)
  

 

temb2_11.jpg


+ Diesel Saving Technology
temb2_12.jpg
+ Gasoline Saving Technology
temb2_13.jpg
+ CNG/NGV Technology
 
+ Another Technology
บริษัท โปรอาร์ เทค จำกัด , บริษัท โปรอาร์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
TEL. 08-1954-8699 , 043 - 202006 FAX. 043 - 202006 - - - > เข้าสู่ระบบอีเมล์